^Do góry
Get Adobe Flash player

Regulamin biblioteki szkolnej

1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie, nauczyciele ,pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. W razie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

v  wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko

v  w czytelni na miejscu

4. Jednorazowo  można wypożyczyć najwięcej 5 książek na okres dwóch tygodni. W przypadkach uzasadnionych można  prosić o prolongatę.

5.Książki i czasopisma potrzebne na lekcje można wypożyczać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem itp.) i zgubieniem.

7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

8. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Termin zwrotu określa Statut Szkoły.

9. Bibliotekarz może podać do publicznej wiadomości(na apelu) nazwisko ucznia przetrzymującego książki.

10. Każdy uczeń powinien przeczytać średnio 15-20 książek w ciągu roku.

11. Przy bibliotece działa Aktyw Biblioteczny, do którego mogą należeć uczniowie klas IV –VI.

12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów.

1.Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu Biblioteki.

2.Biblioteka ewidencjuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek ewidencji.

„W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia  podręcznika, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek  dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej

Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom przez kolejne 2 lata.

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.