^Do góry
Get Adobe Flash player

Gwiazdka z Fundacją

Zachęcamy Rodziców Uczniów naszej szkoły do udziału w akcji "Gwiazdka z Fundacją"
Szczegóły akcji poniżej:
Regulamin akcji „Gwiazdka z Fundacją”(dalej również Regulamin)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji jest Fundacja Ramię w Ramię - nad Osławą, z siedziba w Szczawne 54, 38-542 Rzepedź, NIP 6871967027, KRS 0000747784 (dalej: Organizator).
2. Uczestnik–mieszkaniec gminy Komańcza, którego dziecko uczęszcza do szkoły bądź przedszkola na terenie gminy Komańcza
3. Akcja prowadzona jest na terenie gminy Komańcza.
4. Regulamin ustala czas akcji, warunki uczestnictwa, zasady akcji, określa prawa i obowiązki Uczestnika, a także prawa i obowiązki Organizatora.
5. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
§ 2 CEL AKCJI
1. Celem akcji jest obdarowanie upominkami rodzin uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Komańcza.
§ 3 CZAS TRWANIA AKCJI
1. Akcja „Gwiazdka z Fundacja” trwa od dnia 1.12.2020.r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Zgłoszenie do akcji powinno być przysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie od dnia 1.12.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.
3. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
4. Prezentami obdarowane zostanie pierwsze 50 zgłoszeń.
5. Terminem nadesłania Zgłoszenia do akcji jest data wpływu wiadomości zawierającej wypełniony prawidłowo Formularz zgłoszeniowy na pocztę e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§ 4 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI
1. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie rodziny zamieszkujące w gminie Komańcza, których dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli na terenie gminy.
2. Udział w akcji jest dobrowolny i nieodpłatny, uczestnik zobowiązany jest jedynie do odebrania prezentu.
3. Potwierdzenie zakwalifikowania się do akcji zostanie przesłane drogą mailową.
§ 5 ZASADY AKCJI
1. Akcja polega na nadesłaniu zgłoszenia w formie elektronicznej na adres fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Jedna Rodzina może nadesłać tylko jedno zgłoszenie (załącznik nr 1)
3. Uczestnik, biorąc udział w akcji wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących akcji „Gwiazdka z Fundacją”
4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia zdjęć z akcji na portalach społecznościowych Fundacji , tj. Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.fundacjaramiewramie.pl
§ 6 ZASADY ODBIORU PREZENTÓW
1. Prezenty zostaną ufundowane przez Organizatora oraz Darczyńców
2. Prezenty mogą różnić się od siebie zawartością – każda rodzina może otrzymać inny prezent.
3. Prezenty mogą nieznacznie różnić się wartością pieniężną.
4. Organizator nie odpowiada za roszczenia z powodu różnic w wartości pieniężnej i zawartości prezentów.
5. Każda rodzina może otrzymać tylko jeden prezent.
6. Prezenty będą gotowe do odbioru w okresie od 15.12. 2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Odbiór prezentu możliwy będzie w szkole, do której uczęszcza dziecko.
8. Prezenty nie podlegają wymianie.
§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w §1, pkt. 1.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000.
3. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia akcji.
4. Osoba, której dane są przetwarzane w związku z akcją ma prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.fundacjaramiewramie.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zmiany lub przedłużenia akcji w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych. Informacja o wszelkich zmianach dostępne będą na na Facebooku Fundacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego .
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na stronie:
http://www.fundacjaramiewramie.pl/.../FormularzzgLoszenio
Spieszmy się bo prezentami obdarowanych zostanie pierwsze 50 zgłoszeń !!!

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.